Showing all 10 results


Posts found

การออกแบบและจัดทิศทางแสงไฟสปอร์ตไลท์ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

                  การให้แสงสว่างของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED จะนิยมให้แสงสว่างเพื่อการส่องเน้น ให้แสงสว่างในวงกว้าง เพื่อส่องเน้นวัตถุทำให้เกิดความสวยงาม และสร้างจุดเด่น โดยส่วนมากจะนิยมติดตั้งเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับงานศิลปะ สิ่งของ สินค้า เช่น การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อเป็นไฟส่องป้ายโฆษณา [...]

กระบวนการทำงานของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED

             ปัจจุบันการจัดการกับแสงสว่างถือเป็นสิ่งสำคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสำคัญและให้ความสนใจ เพราะถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากจะทำการติดตั้งโคมไฟให้แสงสว่างหรือโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพราะการจัดการกับแสงสว่าง นอกจากจะทำให้เราได้แสงสว่างที่เหมาะสมเหมาะกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม     [...]