Search Results for: iwachi 150w

สปอร์ตไลท์ LED 150w SMD รุ่นบาง (วอร์มไวท์) IWACHI

สปอร์ตไลท์ LED 150w SMD รุ่นบาง (วอร์มไวท์) IWACHI
 • เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร กลางแจ้ง หรือ บริเวณรอบๆอาคาร
 • ใช้ส่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำมัน ไฟสนามฟุตบอล หรือสนามกีฬา
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสียูวี(UV) และรังสีอินฟราเรด(IR)
 • ให้ค่าพลังงานความสว่างสูงสุดถึง 12,000 Lumen หรือ 80 Lumen/Watt
 • สปอร์ตไลท์ smd ให้ค่าแสงส้ม หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warmwhite) 3000K
 • มีค่ามาตรฐาน IP 65 ที่สามารถช่วยป้องกันน้ำ และช่วยป้องกันฝุ่นได้
 • สปอร์ตไลท์ led 150w iwachi สามารถใช้งานได้นานถึง 50,000 ชั่วโมง

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED IWACHI< คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 150w SMD รุ่นบาง (เดย์ไลท์) IWACHI

สปอร์ตไลท์ LED 150w SMD รุ่นบาง (เดย์ไลท์) IWACHI
 • เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร กลางแจ้ง หรือ บริเวณรอบๆอาคาร
 • ใช้ส่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ปั๊มน้ำมัน ไฟสนามฟุตบอล หรือสนามกีฬา
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสียูวี(UV) และรังสีอินฟราเรด(IR)
 • ให้ค่าพลังงานความสว่างสูงสุดถึง 12,000 Lumen หรือ 80 Lumen/Watt
 • สปอร์ตไลท์ led smd ให้ค่าแสงขาว หรือแสงเดย์ไลท์ (Daylight) 6500K
 • มีค่ามาตรฐาน IP 65 ที่สามารถช่วยป้องกันน้ำ และช่วยป้องกันฝุ่นได้
 • สปอร์ตไลท์ led 150w iwachi สามารถใช้งานได้นานถึง 50,000 ชั่วโมง

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED IWACHI< คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 150w (วอร์มไวท์) IWACHI

สปอร์ตไลท์ led 150w วอร์มไวท์ iwachi
 • เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ป้ายโฆษณา หรือปั๊มน้ำมัน
 • ใช้ติดตั้งกับงานภายนอกอาคาร กลางแจ้ง หรือบริเวณรอบๆอาคาร
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสี UV และ รังสีอินฟราเรด
 • สปอร์ตไลท์ LED 150w สามารถใช้งานได้นานถึง 50,000 ชั่วโมง
 • มีค่า IP : 65 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันฝุ่น และ ป้องกันน้ำได้
 • ให้พลังงานความสว่างถึง 13,500 Lumen หรือ 90 Lumen/Watt
 • ให้ค่าแสงส้ม หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) 3000K

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED IWACHI< คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 150w (เดย์ไลท์) IWACHI

สปอร์ตไลท์ led 150w เดย์ไลท์
 • เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ป้ายโฆษณา หรือปั๊มน้ำมัน
 • ใช้ติดตั้งกับงานภายนอกอาคาร กลางแจ้ง หรือ บริเวณรอบๆอาคาร
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสี UV และ รังสีอินฟราเรด
 • สปอร์ตไลท์ LED 150w สามารถใช้งานได้นานถึง 50,000 ชั่วโมง
 • มีค่า IP : 65 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันฝุ่น และ ป้องกันน้ำได้
 • ให้พลังงานความสว่างถึง 13,500 Lumen หรือ 90 Lumen/Watt
 • ให้ค่าแสงขาว หรือ แสงเดย์ไลท์ (Daylight) 6500K

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED IWACHI< คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 150W (วอร์มไวท์) GATA

สปอร์ตไลท์ led 150w วอร์มไวท์ gata
 • สปอร์ตไลท์ เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ไฟส่องป้าย ป้ายโฆษณา หรือปั๊มน้ำมัน
 • สามารถใช้ติดตั้งกับงานที่อยู่บริเวณภายนอกและภายในอาคารได้
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสียูวี และ รังสีอินฟราเรด
 • มีค่ามาตรฐาน IP 65 ที่สามารถช่วยป้องกันน้ำ และ ป้องกันฝุ่นได้
 • สปอร์ตไลท์ LED 150w สามารถใช้งานได้นานถึง 30,000 ชั่วโมง
 • ให้ค่าพลังงานความสว่างสูงสุดถึง 15,000 Lumen (100 Lm/W)
 • ให้ค่าแสงส้ม หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ค่าแสง 3000K

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED GATA < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 150W (เดย์ไลท์) GATA

สปอร์ตไลท์ led 150w เดย์ไลท์ gata
 • สปอร์ตไลท์ เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ไฟส่องป้าย ป้ายโฆษณา หรือปั๊มน้ำมัน
 • สามารถใช้ติดตั้งกับงานที่อยู่บริเวณภายนอก และ ภายในอาคารได้
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสียูวี และ รังสีอินฟราเรด
 • มีค่ามาตรฐาน IP 65 ที่สามารถช่วยป้องกันน้ำ และ ป้องกันฝุ่นได้
 • สปอร์ตไลท์ LED 150w สามารถใช้งานได้นานถึง 30,000 ชั่วโมง
 • ให้ค่าพลังงานความสว่างสูงสุดถึง 15,000 Lumen (100 Lm/W)
 • ให้ค่าแสงขาว หรือ แสงเดย์ไลท์ (Daylight) ค่าแสง 6500K

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED GATA < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 150w (วอร์มไวท์) Lunar

สปอร์ตไลท์ led 150w วอร์มไวท์ lunar
 • เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ป้ายโฆษณา หรือปั๊มน้ำมัน
 • ใช้ติดตั้งกับงานภายนอกอาคาร กลางแจ้ง หรือบริเวณรอบๆอาคาร
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสี UVและรังสีอินฟราเรด
 • ให้พลังงานความสว่าง 15,000 Lumen หรือ 100 Lumen/Watt
 • มีค่า IP : 65 เป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันฝุ่นและป้องกันน้ำได้
 • สปอร์ตไลท์ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
 • ให้ค่าแสงส้ม หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) 3000K

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED RICH < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 150w (เดย์ไลท์) Lunar

สปอร์ตไลท์ led 150w เดย์ไลท์ lunar
 • เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ป้ายโฆษณา หรือปั๊มน้ำมัน
 • ใช้ติดตั้งกับงานภายนอกอาคาร กลางแจ้ง หรือ บริเวณรอบๆอาคาร
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสี UV และ รังสีอินฟราเรด
 • ให้พลังงานความสว่าง 15,000 Lumen หรือ 100 Lumen/Watt
 • มีค่า IP : 65 เป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันฝุ่น และ ป้องกันน้ำได้
 • สปอร์ตไลท์ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
 • ให้ค่าแสงขาว หรือ แสงเดย์ไลท์ (Daylight) 6000K

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED RICH < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

รวมสปอร์ตไลท์

ศูนย์รวม สปอร์ตไลท์led ยี่ห้อชั้นนำ ราคาถูก ศูนย์รวม สปอร์ตไลท์led 400w 300w 200w 150w 100w สปอร์ตไลท์led เดย์ไลท์ สปอร์ตไลท์led แสงคูลไวท์ และ สปอร์ตไลท์led วอร์มไวท์ ราคาถูก ไฟสปอร์ตไลท์.net จัดจำหน่ายสินค้าปลีก-ส่ง ยี่ห้อชั้นนำ สปอร์ตไลท์led EVE (อีฟ),สปอร์ตไลท์led Philips(ฟิลิปส์), สปอร์ตไลท์led FSL(เอฟ เอส แอล),สปอร์ตไลท์led iwachi(อิวาชิ), สปอร์ตไลท์led ML(เอ็ม แอล), สปอร์ตไลท์led Biobulb (ไบโอบับ), และ สปอร์ตไลท์led SURE (ชัวร์) รับประกันคุณภาพ สปอร์ตไลท์led ทุกวัตต์ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ ไฟสปอร์ตไลท์ ส่องป้าย ผ่านมาตรฐาน มอก. รับรองคุณภาพ สปอร์ตไลท์led ราคาถูก ไฟสปอร์ตไลท์.net บริการออกแบบคำนวณพื้นที่แสง โดยโปรแกรมคำนวณแสงมาตรฐานที่นิยมใช้กันทั่วโลก […]

สปอร์ตไลท์ LED

สปอร์ตไลท์ LED ได้รับความนิยมอย่างสูง และถูกใช้ทดแทนโคมสปอร์ตไลท์เมทัลฮาไลด์รุ่นเก่า ที่มีอัตราการกินไฟสูง ร้อน และกินไฟสูง สปอร์ตไลท์ LED จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทางเราได้นำสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่าย มีหลากหลายกำลังวัตต์ หลากหลายรูปทรง ได้รับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น (IP) มาตรฐาน มอก. และมีการรับประกันสินค้า 1-5 ปี นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ สปอร์ตไลท์ LED 400w (เดย์ไลท์) ML Light Read more สปอร์ตไลท์ LED 20w (วอร์มไวท์) IWACHI Read more สปอร์ตไลท์ LED 150w (เดย์ไลท์) FSL Read more สปอร์ตไลท์ LED 400w (วอร์มไวท์) EVE Read more สปอร์ตไลท์ LED 400w (วอร์มไวท์) ML Light Read […]