การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ให้มีประสิทธิภาพที่ดีควรทำอย่างไร

 

           โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้แสงสว่างเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับสิ่งของและวัตถุต่างๆ ซึ่งจะนิยมนำมาใช้งานเป็นไฟส่องป้ายโฆษณาบนทางด่วน และเส้นทางการจราจรต่างๆ ไม่เพียงเท่านี้โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ยังได้รับความนิยมนำมาเป็นไฟส่องเน้นอาคารสำนักงาน สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ต่างๆในยามค่ำคืน   ซึ่งการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสิ่งต่างๆในยามค่ำคืนนั้น ถือเป็นการให้แสงสว่างที่เพิ่มประสิทธิผลในการมองเห็นในกับประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและใช้ถนนบนทางเดินเท้า ไม่เพียงเท่านี้การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ในเวลากลางคืนยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ดังนี้

           ประการแรก การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 100w เพื่อเป็นไฟส่องป้ายตามเส้นทางการจราจร และการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อเป็นไฟส่องเน้นตามอาคารต่างๆนั้น ถือเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับเส้นทางจราจร ทำให้เส้นทางการจราจรมีความน่าสนใจในการขับขี่ ซึ่งถือเป็นการสร้างภาพแวดล้อมของเส้นทางการจราจรในยามค่ำคืนให้น่าใช้งาน

           นอกจากแสงไฟจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED จะช่วยทำให้เส้นทางการจราจรมีความน่าสนใจ น่าใช้งานแล้ว แสงไฟจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นของประชาชนที่ใช้งานอยู่ในบริเวณนั้นๆ ทำให้ประชาชนสามารถมองเห็นบุคคล สิ่งของ และสถานที่ต่างๆ ได้เหมือนช่วงเวลากลางวัน

           ประโยชน์ในด้านต่อมา แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่สามารถเทียบเท่ากับการติดตั้งโคมไฟถนน LED ได้ แต่การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ก็ถือเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่มีส่วนทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางการจราจร และสถานที่ต่างๆ เนื่องจากแสงไฟจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED อาจจะมีการส่องเน้นและกระจายตัวในวงกว้าง ทำให้สะท้อนหรือตกกระทบมาบนเส้นทางการจราจร โดยแสงสว่างนี้เองทีมีทั้งผลดีและผลเสียทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ที่ทำการติดตั้งในแต่ละพื้นที่

           ในส่วนของผลเสียนั้นแสงตกกระทบนี้จะทำให้เกิดภาวะแสงบาดตาเข้าสู่สายตาของผู้ขับขี่ เนื่องจากแสงไฟจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ได้กระทบกับแสงไฟของโคมไฟถนน แต่ทั้งนี้ในบางครั้งแสงไฟจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED อาจส่งผลช่วยให้เส้นทางการจราจรมีแสงสว่างเพิ่มขึ้น โดยไม่เกิดภาวะแสงบาดตา ทั้งนี้ก่อนการติดตั้งโคมไฟสาธารณะควรมีการคำนึงถึงแสงบาดตานี้ เพื่อทำให้โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งการให้แสงสว่างในส่วนนี้เองที่ถือเป็นการให้แสงสว่างที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัย ไม่เพียงเท่านี้การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 150w ภายนอกอาคารยังช่วยป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม และช่วยป้องกันการขโมยของทั้งภายในและบริเวณโดยรอบของอาคารอีกด้วย